Дэд ангилал
ЗАСВАР
АШИГЛАЛТ
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕРИЙН ГРУПП