Курсын ангилал

НИЙТЛЭГ 
 ISO
 ISO
 Power Point хичээлЭнэ курс руу Зочин хэрэглэгч нэвтрэхийг зөвшөөрнөэнэ курс шаардах an шинээр гишүүн элсүүлэх түлхүүр

ЗАХИРГАА 
 ТУШААЛ, ДҮРЭМ, ЖУРАМЭнэ курс руу Зочин хэрэглэгч нэвтрэхийг зөвшөөрнө
 Үнэлгээ, картЭнэ курс руу Зочин хэрэглэгч нэвтрэхийг зөвшөөрнөэнэ курс шаардах an шинээр гишүүн элсүүлэх түлхүүр

ТЕХНОЛОГИЙН ГРУПП 
 ГОЛОГДЛЫН ТАЙЛАНЭнэ курс руу Зочин хэрэглэгч нэвтрэхийг зөвшөөрнө
 ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ БУС ЗАСВАРЫН ТАЙЛАНЭнэ курс руу Зочин хэрэглэгч нэвтрэхийг зөвшөөрнө

ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ 
 ОСЛЫН СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГЭнэ курс руу Зочин хэрэглэгч нэвтрэхийг зөвшөөрнө
 ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛЭнэ курс руу Зочин хэрэглэгч нэвтрэхийг зөвшөөрнө

ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ 
 СУРГАЛТЭнэ курс руу Зочин хэрэглэгч нэвтрэхийг зөвшөөрнө
 СУРГАЛТ (Д.Мөнхбаатар)Энэ курс руу Зочин хэрэглэгч нэвтрэхийг зөвшөөрнөэнэ курс шаардах an шинээр гишүүн элсүүлэх түлхүүр

БУСАД 

GE 
 Видео хичээлЭнэ курс руу Зочин хэрэглэгч нэвтрэхийг зөвшөөрнө
 ЗааварЭнэ курс руу Зочин хэрэглэгч нэвтрэхийг зөвшөөрнө

БТЕГ 

МТЗ 
 2ТЭ116 илчит тэрэгний цахилгаан тоноглолЭнэ курс руу Зочин хэрэглэгч нэвтрэхийг зөвшөөрнө
 CKD4B илчит тэрэгний ашиглалтын зааварЭнэ курс руу Зочин хэрэглэгч нэвтрэхийг зөвшөөрнөэнэ курс шаардах an шинээр гишүүн элсүүлэх түлхүүр

ХОЛБОО 

ҮЭ-ИЙН ХОРОО 
 Мөрийн хөтөлбөрЭнэ курс руу Зочин хэрэглэгч нэвтрэхийг зөвшөөрнө
 СУРГАЛТ, МЭДЭЭЛЭЛЭнэ курс руу Зочин хэрэглэгч нэвтрэхийг зөвшөөрнө

..........СУРГАЛТ 
 ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001Энэ курс руу Зочин хэрэглэгч нэвтрэхийг зөвшөөрнө
 Бүтээмж дээшлүүлэхЭнэ курс руу Зочин хэрэглэгч нэвтрэхийг зөвшөөрнө
 БАРИМТ БИЧГИЙН БҮРДЛИЙН ЗАГВАРЭнэ курс руу Зочин хэрэглэгч нэвтрэхийг зөвшөөрнө
 БИЗНЕСЭнэ курс руу Зочин хэрэглэгч нэвтрэхийг зөвшөөрнө
 ЗҮТГҮҮР(ЧИД) СОНИНЭнэ курс руу Зочин хэрэглэгч нэвтрэхийг зөвшөөрнө
 НОМЫН САНЭнэ курс руу Зочин хэрэглэгч нэвтрэхийг зөвшөөрнөэнэ курс шаардах an шинээр гишүүн элсүүлэх түлхүүр
 СУРГААЛЬЭнэ курс руу Зочин хэрэглэгч нэвтрэхийг зөвшөөрнө
 ТАНИЛЦАХ АЯЛАЛЭнэ курс руу Зочин хэрэглэгч нэвтрэхийг зөвшөөрнө
 ТУШААЛ, ЖУРАМ, ЗААВАРЭнэ курс руу Зочин хэрэглэгч нэвтрэхийг зөвшөөрнө
 ХичээлЭнэ курс руу Зочин хэрэглэгч нэвтрэхийг зөвшөөрнөэнэ курс шаардах an шинээр гишүүн элсүүлэх түлхүүр
 СУРГАЛТЫН ХУВААРЬЭнэ курс руу Зочин хэрэглэгч нэвтрэхийг зөвшөөрнө
 ХУУЛЬ, ТОГТООМЖЭнэ курс руу Зочин хэрэглэгч нэвтрэхийг зөвшөөрнө
 ВИДЕО СУРГАЛТЭнэ курс руу Зочин хэрэглэгч нэвтрэхийг зөвшөөрнө

АНГЛИ ХЭЛ 
 Англи хэлний анхан шатны курс, сургалтЭнэ курс руу Зочин хэрэглэгч нэвтрэхийг зөвшөөрнө

КОМПЬЮТЕР 
 КОМПЬЮТЕРЫН СУРГАЛТЭнэ курс руу Зочин хэрэглэгч нэвтрэхийг зөвшөөрнө

ЭРҮҮЛ АХУЙ 
 Коронавирус
ГАЛТ ТЭРЭГНИЙ ХӨДӨЛГӨӨНТЭЙ ШУУД ХОЛБООТОЙ ЦЕХ, ЦУВАА, ТАСАГ 

ЗАСВАР 
 ХОЛБООЭнэ курс руу Зочин хэрэглэгч нэвтрэхийг зөвшөөрнө

ДИЗЕЛЬ 
 ХИЧЭЭЛИЙН ХУВААРЬэнэ курс шаардах an шинээр гишүүн элсүүлэх түлхүүр
 Технологийн картЭнэ курс руу Зочин хэрэглэгч нэвтрэхийг зөвшөөрнөэнэ курс шаардах an шинээр гишүүн элсүүлэх түлхүүр

ТҮЛШ, ШҮҮР 
 Технологийн картЭнэ курс руу Зочин хэрэглэгч нэвтрэхийг зөвшөөрнөэнэ курс шаардах an шинээр гишүүн элсүүлэх түлхүүр

ТУСЛАХ ТОНОГЛОЛ 
 ЗААВАРЭнэ курс руу Зочин хэрэглэгч нэвтрэхийг зөвшөөрнө
 ТЕХНОЛОГИЙН КАРТЭнэ курс руу Зочин хэрэглэгч нэвтрэхийг зөвшөөрнөэнэ курс шаардах an шинээр гишүүн элсүүлэх түлхүүр

ҮЛ ЭВДЭХ СОРИЛ, ОНОШИЛГОО 
 ЗааварЭнэ курс руу Зочин хэрэглэгч нэвтрэхийг зөвшөөрнө

ЦАХИЛГААН АППАРАТ 
 ЗааварЭнэ курс руу Зочин хэрэглэгч нэвтрэхийг зөвшөөрнө
 Технологийн картЭнэ курс руу Зочин хэрэглэгч нэвтрэхийг зөвшөөрнөэнэ курс шаардах an шинээр гишүүн элсүүлэх түлхүүр

ЗАЙ ХУРААГУУР 
 ЗААВАРЭнэ курс руу Зочин хэрэглэгч нэвтрэхийг зөвшөөрнө
 ТЕХНОЛОГИЙН КАРТЭнэ курс руу Зочин хэрэглэгч нэвтрэхийг зөвшөөрнөэнэ курс шаардах an шинээр гишүүн элсүүлэх түлхүүр

ХҮЛЭЭН АВАГЧ 
 Курсын бүтэн нэр 110Энэ курс руу Зочин хэрэглэгч нэвтрэхийг зөвшөөрнөэнэ курс шаардах an шинээр гишүүн элсүүлэх түлхүүр

ЦАХИЛГААН ЯВАХ 
 ЗААВАРЭнэ курс руу Зочин хэрэглэгч нэвтрэхийг зөвшөөрнө
 ТЕХНОЛОГИЙН КАРТЭнэ курс руу Зочин хэрэглэгч нэвтрэхийг зөвшөөрнөэнэ курс шаардах an шинээр гишүүн элсүүлэх түлхүүр

АВТОМАТ ТООРМОС 
 Технологийн картЭнэ курс руу Зочин хэрэглэгч нэвтрэхийг зөвшөөрнөэнэ курс шаардах an шинээр гишүүн элсүүлэх түлхүүр
 КРАН 394Энэ курс руу Зочин хэрэглэгч нэвтрэхийг зөвшөөрнө

НАРИЙН ХЭМЖҮҮР-ЭЛЕКТРОНИК 
 ТЕХНОЛОГИЙН КАРТЭнэ курс руу Зочин хэрэглэгч нэвтрэхийг зөвшөөрнөэнэ курс шаардах an шинээр гишүүн элсүүлэх түлхүүр
 СУРГАЛТЭнэ курс руу Зочин хэрэглэгч нэвтрэхийг зөвшөөрнө

ЭЛЕКТРОНИК 
 Технологийн картЭнэ курс руу Зочин хэрэглэгч нэвтрэхийг зөвшөөрнөэнэ курс шаардах an шинээр гишүүн элсүүлэх түлхүүр

ТЕХНИК ҮЗЛЭГ 
 Технологийн картЭнэ курс руу Зочин хэрэглэгч нэвтрэхийг зөвшөөрнөэнэ курс шаардах an шинээр гишүүн элсүүлэх түлхүүр

БАГА ЗАСВАР 
 Заавар
 Технологийн картЭнэ курс руу Зочин хэрэглэгч нэвтрэхийг зөвшөөрнөэнэ курс шаардах an шинээр гишүүн элсүүлэх түлхүүр

ХОС ДУГУЙ 
 ТЕХНОЛОГИЙН КАРТЭнэ курс руу Зочин хэрэглэгч нэвтрэхийг зөвшөөрнөэнэ курс шаардах an шинээр гишүүн элсүүлэх түлхүүр

ИХ, ӨРГӨХ ЗАСВАР 
 Технологийн картЭнэ курс руу Зочин хэрэглэгч нэвтрэхийг зөвшөөрнөэнэ курс шаардах an шинээр гишүүн элсүүлэх түлхүүр

ЦАХИЛГААН МАШИН 
 ЗааварЭнэ курс руу Зочин хэрэглэгч нэвтрэхийг зөвшөөрнө
 Технологийн картЭнэ курс руу Зочин хэрэглэгч нэвтрэхийг зөвшөөрнө

ЗАЙ ХУРААГУУР 
 Технологийн картЭнэ курс руу Зочин хэрэглэгч нэвтрэхийг зөвшөөрнө

ТЭП70БС 
 Технологийн картЭнэ курс руу Зочин хэрэглэгч нэвтрэхийг зөвшөөрнө

АШИГЛАЛТ 

ЦУВАА 
 ЗААВАРЭнэ курс руу Зочин хэрэглэгч нэвтрэхийг зөвшөөрнө

СБГТ 
 ДҮРЭМ, ТУШААЛ, ЗААВАРЭнэ курс руу Зочин хэрэглэгч нэвтрэхийг зөвшөөрнө

ТНТС 
 ТЕХНОЛОГИЙН КАРТ, ЗААВАРЭнэ курс руу Зочин хэрэглэгч нэвтрэхийг зөвшөөрнө

БУСАД 

ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕРИЙН ГРУПП 
 Туслах цехүүдийн ур чадварын тэмцээнэнэ курс шаардах an шинээр гишүүн элсүүлэх түлхүүр

ХЭМЖИЛЗҮЙН ЛАБОРАТОРИ 
 Хууль, дүрэм, журам, стандартЭнэ курс руу Зочин хэрэглэгч нэвтрэхийг зөвшөөрнө

ХИМИ ТЕХНИКИЙН ЛАБОРАТОРИ 
 ЗААВАРЭнэ курс руу Зочин хэрэглэгч нэвтрэхийг зөвшөөрнөэнэ курс шаардах an шинээр гишүүн элсүүлэх түлхүүр
ГАЛТ ТЭРЭГНИЙ ХӨДӨЛГӨӨНТЭЙ ШУУД БУС ХОЛБООТОЙ ЦЕХ, ТАСАГ, БУСАД 

МЕХАНИК ЦЕХ 
 Технологийн карт, зааварЭнэ курс руу Зочин хэрэглэгч нэвтрэхийг зөвшөөрнө

НЭГДСЭН АЖ АХУЙ 

ДУЛААНЫ ТӨВ 

АВТО АЖ АХУЙ 

ХАЙЛАХ ЦЕХ 
 ЗааварЭнэ курс руу Зочин хэрэглэгч нэвтрэхийг зөвшөөрнө

АЖ АХУЙН ЦЕХ 

РЕЗИН ЦЕХ 
 ЗААВАРЭнэ курс руу Зочин хэрэглэгч нэвтрэхийг зөвшөөрнө

ГУАНЗ/СУВИЛАЛ 
 Ажилчдын цайны газарЭнэ курс руу Зочин хэрэглэгч нэвтрэхийг зөвшөөрнөэнэ курс шаардах an шинээр гишүүн элсүүлэх түлхүүр

ОЁДОЛ 

ЦАХИЛГААН ТОНОГЛОЛ 

..........СУРГАЛТ 
 МОНГОЛ УЛСЫН ЦАХИЛГААН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ДҮРЭМЭнэ курс руу Зочин хэрэглэгч нэвтрэхийг зөвшөөрнө